Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngừng bước


[ngừng bước]
Xem ngừng chân
Stop advancing, stop [going], come to a stop.
stop, stop walkingStop advancing, stop [going], come to a stop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.