Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-hawk
news-hawk
['nju:zhɔ:k]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news-gatherer


/'nju:zhɔ:k/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news-gatherer

Related search result for "news-hawk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.