Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-department
news-department
['nju:zdi,pɑ:tmənt]
danh từ
cục thông tin


/'nju:zdi,pɑ:tmənt/

danh từ
cục thông tin

Related search result for "news-department"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.