Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-dealer
news-dealer
['nju:z,di:lə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news-agent


/'nju:z,di:lə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) news-agent

Related search result for "news-dealer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.