Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-analyst
news-analyst
['nju:z,ænəlist]
danh từ
nhà bình luận thời sự


/'nju:z,ænəlist/

danh từ
nhà bình luận thời sự

Related search result for "news-analyst"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.