Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-agency
news-agency
['nju:z,eidʒənsi]
danh từ
hãng thông tin


/nju:z,eidʤənsi/

danh từ
hãng thông tin

Related search result for "news-agency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.