Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neck-mould
neck-mould
['nekmould]
danh từ
(kiến trúc) đường chỉ viền quanh đầu cột


/'nekmould/

danh từ
(kiến trúc) đường chỉ viền quanh đầu cột

Related search result for "neck-mould"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.