Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nature study




nature+study
['neit∫ə'stʌdi]
danh từ
sự nghiên cứu thiên nhiên


/'neitʃə'stʌdi/

danh từ
sự nghiên cứu thiên nhiên

Related search result for "nature study"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.