Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
naturalise
naturalise
['næt∫rəlaiz]
Cách viết khác:
naturalize
['næt∫rəlaiz]
như naturalize


/'nætʃrəlaiz/ (naturalise) /'nætʃrəlaiz/

ngoại động từ
tự nhiên hoá
nhập tịch (từ, phong tục...)
many Chinese words have been naturalized in the Vietnamese language nhiều từ Hán được nhập tịch vào tiếng Việt
làm hợp thuỷ thổ (cây, vật)

nội động từ
hợp thuỷ thổ (cây, vật)
nghiên cứu tự nhiên học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "naturalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.