Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nail-polish
nail-polish
['neil,pɔli∫]
Cách viết khác:
nail-varnish
['neil'vɑ:ni∫]
danh từ
thuốc màu bôi móng tay


/'neil,pɔliʃ/

danh từ
thuốc màu bôi móng tay

Related search result for "nail-polish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.