Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nồng đượm


[nồng đượm]
Ardent and deep-felt (of sentiments).
strong, warm, ardentArdent and deep-felt (of sentiments)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.