Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nối lời


[nối lời]
Take over the floor (from someone).
intervene in the conversationTake over the floor (from someone)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.