Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nể lời


[nể lời]
Have a [high] regard for (somebody's words, recomendations).Have a [high] regard for (somebody's words, recomendations)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.