Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nặng đầu


[nặng đầu]
to have a slight headache
Hôm nay trở trời nặng đầu
To feel a slight headache today as the weather changes
(kỹ thuật) top-heavyHave a slight headache
Hôm nay trở trời nặng đầu To feel a slight headache today as the weather changes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.