Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nói lưỡng


[nói lưỡng]
cũng nói nói lửng Quibble.
Nói lưỡng vì chưa biết quyết định như thế nào
To quibble because one does not know what decision to take.cũng nói nói lửng Quibble
Nói lưỡng vì chưa biết quyết định như thế nào To quibble because one does not know what decision to take


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.