Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nâng bậc


[nâng bậc]
Raise (salaries, wages) to a higher scale.
promote; promotionRaise (salaries, wages) to a higher scale


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.