Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mystagogue
mystagogue
['mistəgɔg]
danh từ
thấy tu truyền phép thần (cổ Hy-lạp)


/'mistəgɔg/

danh từ
thấy tu truyền phép thần (cổ Hy-lạp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.