Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
muội


[muội]
Soot.
Thông phong đèn dầu hỏa đầy những muội
The chimney of the kerosene lamp is full of soot.



Soot
Thông phong đèn dầu hỏa đầy những muội The chimney of the kerosene lamp is full of soot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.