Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moroccan


/mə'rɔkən/

tính từ
(thuộc) Ma-rốc

danh từ
người Ma-rốc
tiếng Ma-rốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moroccan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.