Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monkey-shine
monkey-shine
['mʌηki∫ain]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm


/'mʌɳkiʃain/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm

Related search result for "monkey-shine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.