Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moisis
moisis
[mai'ousis]
danh từ, số nhiều mioses
[mai'ousi:z]
(sinh vật học) sự phân bào giảm nhiễm ((cũng) meiosis)


/mai'ousis/

danh từ, số nhiều mioses /mai'ousi:z/
(sinh vật học) sự phân bào giảm nhiễm ((cũng) meiosis)

Related search result for "moisis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.