Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mock-heroic
mock-heroic
['mɔkhi'rouik]
tính từ
nửa hùng tráng nửa trào phúng (bài thơ)


/'mɔkhi'rouik/

tính từ
nửa hùng tráng nửa trào phúng (bài thơ)

Related search result for "mock-heroic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.