Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mistakable
mistakable
[mis'teikəbl]
tính từ
có thể bị lầm, có thể bị hiểu lầm


/mis'teikəbl/

tính từ
có thể bị lầm, có thể bị hiểu lầm

Related search result for "mistakable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.