Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misinformation
misinformation
['mis,infə,mei∫n]
danh từ
sự báo tin tức sai
sự làm cho đi sai hướng


/'mis,infə,meiʃn/

danh từ
sự báo tin tức sai
sự làm cho đi sai hướng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.