Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
miscall


/mis'kɔ:l/

ngoại động từ

gọi nhầm tên, gọi sai tên

chửi rủa


Related search result for "miscall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.