Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mink

mink


mink

The mink is a small, short-legged member of the weasel family. It lives in wet environments.

[miηk]
danh từ
(động vật học) chồn vizon
bộ da lông chồn vizon


/miɳk/

danh từ
(động vật học) chồn vizon
bộ da lông chồn vizon

Related search result for "mink"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.