Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
millisecond
millisecond
[,mili'sekənd]
danh từ
một phần nghìn giây


/'mili,sekənd/

danh từ
một phần nghìn giây


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.