Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mickle
mickle
['mikl]
tính từ & phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) nhiều; to tát
many a little makes a mickle
tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ


/'mikl/ (muckle) /'mʌkl/

danh từ & tính từ
(Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhiều !many a little (pickle) makes a mickle
tích tiểu thành đại, kiến tha lâu đầy tổ

Related search result for "mickle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.