Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
metacenter
metacenter
[,metə'sentə]
Cách viết khác:
metacentre
[,metə'sentə]
danh từ
(toán học) khuynh tâm


/'metə,sentə/ (metacentre) /'metə,sentə/

danh từ
(toán học) khuynh tâm

Related search result for "metacenter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.