Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mentality
mentality
[men'tæliti]
danh từ
trạng thái tâm lý; tâm tính
criminal mentality
tâm lý tội phạm
trí lực
a woman of poor mentality
người đàn bà có trí lực kém


/men'tæliti/

danh từ
tác dụng tinh thần; tính tinh thần
trí lực
trạng thái tâm lý; tâm tính

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mentality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.