Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maximize
maximize
['mæksimaiz]
Cách viết khác:
maximise
['mæksimaiz]
ngoại động từ
làm tăng lên đến tột độ; cực đại hoá
phóng cực to (hình ảnh)làm cực đại

/'mæksimaiz/ (maximise) /'mæksimaiz/

ngoại động từ
làm tăng lên đến tột độ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "maximize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.