Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mature

mature
[mə'tjuə]
tính từ
chín; sung mãn; thuần thục; trưởng thành
mature age
tuổi trưởng thành; tuổi thành niên
a mature person, oak, starling
người chín chắn, cây sồi đủ độ lớn, con chim sáo đá đủ lông đủ cánh
a villa with a mature garden
biệt thự có một khu vườn cây cối sum sê
you are not mature enough to contact such people
anh chưa đủ chín chắn để tiếp xúc với những người như vậy
(nói về rượu) đã đến giai đoạn đầy đủ hương vị; ngấu
cẩn thận; chín chắn; kỹ càng
after mature deliberation/consideration
sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ
the plan is not mature yet
kế hoạch chưa chín chắn
(thương nghiệp) đến kỳ hạn phải thanh toán; mãn kỳ (hoá đơn)
ngoại động từ
làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch...)
experience has matured him greatly
kinh nghiệm đã giúp anh ta chín chắn hơn nhiều
nội động từ
chín; trở nên chín chắn; trưởng thành; hoàn thiện
he matured visibly after his service in the army
sau khi phục vụ trong quân đội, anh ta chín chắn hẳn
cheese that gradually matured
phó mát ngấu dần dần
mãn hạn, mãn kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn)
when does this bill mature?
đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?(toán kinh tế) trả tiền (cho phiếu nhận tiền)

/mə'tjuə/

tính từ
chín, thành thực, trưởng thành
mature years tuổi trưởng thành, tuổi thành niên
cẩn thận, chín chắn, kỹ càng
after mature deliberation sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ
the plan is not mature yet kế hoạch chưa chín chắn
(thương nghiệp) đến kỳ hạn phải thanh toán; mân kỳ (hoá đơn)

ngoại động từ
làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch...)

nội động từ
chín trở nên chín chắn, trưởng thành, hoàn thiện
mân hạn, mân kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn)
when does this bill mature? đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mature"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.