Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matchmaking
matchmaking
['mæt∫meikiη]
danh từ
sự mai mối
sự tổ chức thi điền kinh


/'mætʃ,meikiɳ/

danh từ
sự làm mối
sự tổ chức các cuộc đấu (vật...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.