Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mastiff

mastiff


mastiff

The mastiff is a huge, intelligent, and powerful dog that is often used as a guard dog.

['mæstif]
danh từ
giống chó lớn tai cụp


/'mæstif/

danh từ
giống chó lớn tai cụp

Related search result for "mastiff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.