Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marxian


/'mɑ:ksist/ (Marxian) /'mɑ:ksjən/

danh từ
người theo chủ nghĩa Mác

tính từ
Mác-xít

Related search result for "marxian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.