Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marconi


/mɑ:'kouni/ (marconigram) /mɑ:'kounigræm/

ngoại động từ
đánh một bức điện bằng raddiô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "marconi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.