Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
many-headed
many-headed
['meni hedid]
tính từ
có nhiều đầu


/'meni'hedid/

tính từ
có nhiều đầu
nhuội thuộc) quần chúng

Related search result for "many-headed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.