Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manifestable
manifestable
['mænifestəbl]
tính từ
có thể biểu lộ, có thể biểu thị


/'mænifestəbl/

tính từ
có thể biểu lộ, có thể biểu thị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.