Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
managerial
managerial
[,mænə'dʒiəriəl]
tính từ
(thuộc) người quản lý, (thuộc) giám đốc; (thuộc) ban quản trị


/,mænə'dʤiəriəl/

tính từ
(thuộc) người quản lý, (thuộc) giám đốc; (thuộc) ban quản trị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.