Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
malay/mə'lei/

tính từ
(thuộc) Mã lai

danh từ
người Mã lai
tiếng Mã lai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "malay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.