Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maim
maim
[meim]
danh từ
thương tật
khuyết điểm nghiêm trọng
ngoại động từ
làm tàn tật, làm thương tật
cắt bớt, xén bớt, cắt xén, làm hỏng (một quyển sách, một đoạn văn, một bài thơ...)


/meim/

danh từ
thương tật

ngoại động từ
làm tàn tật
cắt bớt, xén bớt, cắt xén (một quyển sách, một đoạn văn, một bài thơ...)

Related search result for "maim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.