Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maelstrom
maelstrom
['meilstrɔm]
danh từ
chỗ nước xoáy
tình trạng hết sức rối loạn (tư tưởng)
the maelstrom of war
tình trạng rối loạn của chiến tranh


/'meilstroum/

danh từ
vũng nước xoáy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.