Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lustrum
lustrum
['lʌstrəm]
danh từ, số nhiều lustra
['lʌstrə]
khoảng thời gian năm năm


/'lʌstrəm/

danh từ, số nhiều lustra /'lʌstrə/, lustrums /'lʌstrəmz/
khoảng thời gian năm năm

Related search result for "lustrum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.