Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lustrine
lustrine
['lʌstrin]
Cách viết khác:
lustring
['lʌstriη]
danh từ
vải láng


/'lʌstrin/ (lustring) /'lʌstriɳ/

danh từ
vải láng

Related search result for "lustrine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.