Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loose-tongued
loose-tongued
['lu:stʌηd]
tính từ
ba hoa, nói năng bừa bãi


/'lu:stʌɳd/

tính từ
ba hoa, nói năng bừa bãi

Related search result for "loose-tongued"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.