Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
longshore
longshore
['lɔη∫ɔ:]
tính từ
(thuộc) bờ biển; có bờ biển; hoạt động ở bờ biển


/'lɔɳʃɔ:/

tính từ
(thuộc) bờ biển; có bờ biển; hoạt động ở bờ biển

Related search result for "longshore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.