Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
logicize
logicize
['lɔdʒisaiz]
Cách viết khác:
logicise
['lɔdʒisaiz]
như logicise


/'lɔdʤisaiz/ (logicize) /'lɔdʤisaiz/

ngoại động từ
làm cho lôgic

nội động từ
dùng lôgic

Related search result for "logicize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.