Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loblolly
loblolly
['lɔblɔli]
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(thông tục) cháo đặc
nơi bẩn thỉu rác rưởi


/'lɔblɔli/

danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
(thông tục) cháo đặc
nơi bẩn thỉu rác rưởi

Related search result for "loblolly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.