Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loan-exhibition
loan-exhibition
['loun,eksi'bi∫n]
danh từ
cuộc triển lãm tranh ảnh mượn


/'loun,eksi'biʃn/

danh từ
cuộc triển lãm tranh ảnh mượn

Related search result for "loan-exhibition"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.