Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
listerine
listerine
['listəri:n]
danh từ
nước sát trùng lixtơ


/'listəri:n/

danh từ
nước sát trùng lixtơ

Related search result for "listerine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.